Home

  • de praktijkruimte met comfortabele behandel stoel

Medisch pedicure en Medisch pedicure sport

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik heb mijn basis diploma in 2002 gehaald en ben begonnen als pedicure in de praktijk aan huis. Mijn praktijk is op de begane grond en makkelijk toegankelijk voor iedereen. Na het behalen van mijn diploma heb ik meerdere bijscholingen en opleidingen gevolgd zoals: Diabetische voet, Reumatische voet, Overige risicovoeten, Gel en acryl technieken, Ortheses, antidruk , nagelbeugeltechnieken en voetkundig adviseur. Toen het vakdiploma medisch pedicure in de markt werd gezet kon ik al deze certificaten/opleidingen verzilveren tot het vakdiploma Medisch Pedicure. In 2017 heb ik hier de opleiding Medisch Pedicure Sport aan toegevoegd.

Ik werk een aantal dagen in mijn praktijk aan huis. Daarnaast ben ik docent voor de opleiding basis en medisch pedicure en examinator via een erkend examen bureau.

Ik ben aangesloten bij de branchorganisatie Provoet en sta ingeschreven bij de kwaliteitsregister KRP van Procert, tevens ben ik aangesloten bij de geschillencommissie. 

Privacy policy

Pedicarin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicarin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

 

Als Pedicarin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.